ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $115,000
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

2 3 $500 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

2 3 $250 / per Month
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $100,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

2 3 $72,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

5 4 $150,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

2 2 $135,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $110,000
ខុនដូរលក់រឺជួល

ខុនដូរលក់រឺជួល

1 1 $155000​/600
ដីលក់

ដីលក់

$1,100,000
ដីលក់

ដីលក់

$240,000
ផ្ទះដីឡូត៍

ផ្ទះដីឡូត៍

3 2 $200,000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC