លក់បន្ទាន់

ហាងលក់

$150,000

វីឡាលក់/ជួល

4 5 $180,000

វីឡាលក់

4 5 $170,000

វីឡាលក់

3 4 $125,000

វីឡាលក់

4 5 $200,000

វីឡាលក់

2 3 $67,000

វីឡាលក់

4 5 $185,000

វីឡាលក់

3 4 $81,500

វីឡាលក់

2 3 $85,000

វីឡាលក់

3 3 $68,000

វីឡាលក់

4 5 $180,000

វីឡាលក់

5 5 $250,000
© 2019 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC