លក់បន្ទាន់

ខុនដូលក់

$7,000,000

ខុនដូលក់

$360,000

ដីចំការស្វាយលក់

$230,625

ដីលក់

1 1 $82,000

ដីលក់

$2,300,000

ដីលក់

$175,000

ដីលក់

$270,000

ដីលក់

$324,000

ដីលក់

$100,000

ដីលក់

$57,820

ដីលក់

$100,000

ដីលក់

$20,000
© 2019 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC