លក់បន្ទាន់

ខុនដូលក់

$7,000,000

ដីលក់

$4,680,000

ដីលក់

$2,300,000

ផ្ទះល្វែងលក់

$1,800,000

ដីលក់

$1,700,000

ដីលក់

$1,700,000
វីឡាលក់

វីឡាលក់

4 5 $1,600,000

ដីលក់

$1,600,000

ដីលក់

$1,430,000

ដីលក់

$1,380,000

ដីលក់

$1,260,000
ដីលក់

ដីលក់

$1,162,700
© 2019 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC