លក់បន្ទាន់

ផ្ទះល្វែងជួល

$400 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

4 1 $450 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

5 5 $600 / per Month

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $10,000

ផ្ទះលក់

2 1 $10,500

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $14,800

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $18,000

ដីលក់

$20,000

ផ្ទះល្វែងលក់

2 1 $30,000

ផ្ទះល្វែងលក់

2 1 $42,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $45,000

ផ្ទះល្វែងលក់

3 4 $45,000
© 2019 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC