លក់បន្ទាន់

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $95,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $120,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $160,000

ផ្ទះល្វែងលក់

5 5 $235,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $110,000

ផ្ទះល្វែងលក់

5 5 $135,000

ផ្ទះល្វែងលក់

5 5 $135,000

ផ្ទះល្វែងលក់

2 2 $49,000

ផ្ទះល្វែងលក់

2 3 $50,000

ដីលក់

$270,000

ដីលក់

$324,000

ខុនដូលក់

$7,000,000
© 2019 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC