លក់បន្ទាន់

ផ្ទះឈើលក់

3 1 $650,000

ដីលក់

1 1 $82,000

ផ្ទះល្វែងលក់

5 5 $150,000

ផ្ទះល្វែងលក់

3 3 $57,000

ផ្ទះល្វែងលក់

5 5 $120,000

ដីលក់

$2,300,000

ផ្ទះលក់

2 3 $250,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $150,000

ដីលក់

$175,000

ផ្ទះល្វែងជួល

4 1 $450 / per Month

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $88,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $105,000
© 2019 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC