លក់បន្ទាន់

ផ្ទះលក់

4 3 $230,000

ផ្ទះល្វែងលក់

2 3 $57,000

ដីលក់

$435,000

ដីលក់

$330,000

ផ្ទះល្វែងលក់

5 4 $95,000

វីឡាលក់

3 3 $68,000

ដីលក់

$55,000

ផ្ទះល្វែងលក់

$500,000

ផ្ទះល្វែងលក់

2 3 $105,000

ផ្ទះល្វែងលក់

2 1 $30,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $120,000

ផ្ទះល្វែងលក់

$650,000
© 2019 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC