លក់បន្ទាន់

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $380,000

ផ្ទះល្វែងលក់

3 2 $330,000

វីឡាលក់

4 5 $180,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $130,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $14,800

ផ្ទះល្វែងលក់/ជួល

2 2 $55,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $110,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 4 $180,000

ផ្ទះល្វែងលក់

2 3 $93,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 1 $110,000
© 2019 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC