លក់បន្ទាន់

ដីលក់

$861,700

ផ្ទះល្វែងលក់

5 5 $120,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

$535,000
វីឡាលក់

វីឡាលក់

4 5 $1,600,000

ផ្ទះល្វែងជួល

$400 / per Month
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $250,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $180,000

ផ្ទះល្វែងលក់

2 3 $168,000
ផ្ទះលក់

ផ្ទះលក់

4 5 $120,000
វីឡាលក់

វីឡាលក់

4 5 $330,000
ដីលក់

ដីលក់

$1,162,700
ដីលក់

ដីលក់

$750,000
© 2019 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC